close banner

close banner
banner banner banner
Batman Soul of the Dragon (2021) แบทแมน วิญญาณแห่งมังกร

Batman Soul of the Dragon (2021) แบทแมน วิญญาณแห่งมังกร

ในปี 1970 ครูสอนศิลปะการต่อสู้ที่หายไปเป็นเป้าหมายของการแสวงหาของนักเรียนที่ทุ่มเทและเก่ง แต่ห่างไกลซึ่งรวมถึงแบทแมนด้วย

banner banner