close banner

close banner
banner banner banner
12 Hour Shift (2020) 12 ชั่วโมงกะนองเลือด

12 Hour Shift (2020) 12 ชั่วโมงกะนองเลือด

กองศพเริ่มพะเนินเทินทึกเมื่อพยาบาลขี้ยากับลูกพี่ลูกน้องของเธอ ต้องรีบหาไตมาเปลี่ยนให้กับนายหน้าค้าอวัยวะ

banner banner